پنل قیمتی

پنل قیمتی طراحی لوگو

پلن ۱
ارائه 3 طرح
۵۰۰,۰۰۰ تومان
ادیت و اجرای لوگو
ادیت حرفه ای فونت برای خلق لوگو
و اختصاصی کردن لوگو مدنظر شما
(مناسب پرسنل و پروفایل و...)
پلن 2
ارائه 4 طرح
۸۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی مونوگرام اختصاصی
ویا لوگو تایپ ساختاری
طراحی اسم برای کاربر مختلف (جواهرسازی و...)
آرم،لوگو،پیکتوگرام
پلن 3
ارائه 5 طرح
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی لوگو تایپ اختصاصی
همراه با آنالیزبرداری
استفاده از عناصر بصری مرتبط
پلن 4
ارائه 7 طرح
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ادیت و اجرای لوگو
ادیت حرفه ای فونت برای خلق لوگو
و اختصاصی کردن لوگو مدنظر شما
(مناسب پرسنل و پروفایل و...)
پلن 5
ارائه 10طرح
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی مونوگرام اختصاصی
ویا لوگو تایپ ساختاری
طراحی اسم برای کاربر مختلف (جواهرسازی و...)
آرم،لوگو،پیکتوگرام
پلن 6
ارائه 15 طرح
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی لوگو تایپ اختصاصی
همراه با آنالیزبرداری
استفاده از عناصر بصری مرتبط